Platform

Het PLATFORM van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg is er voor alle inwoners. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt in Leidschendam-Voorburg en kun je actief deelnemen aan discussies, in gesprek komen met andere inwoners en zelf onderwerpen inbrengen. Het platform is bedoeld om contact met u te onderhouden, te vergroten, input te verkrijgen en inwoners te betrekken bij de totstandkoming van adviezen.

. registreren Alleen geregistreerde gebruikers (= inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg of professionals werkzaam in LV) kunnen (na inlog) gebruik maken van het forum.

Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden Het Platform is een onderdeel van Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg. Deelname aan en inschrijving bij het Platform, en gebruik van de site vindt plaats met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met de Adviesraad en/of worden aangeboden door de Adviesraad.

De ASD-lv vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft de ASD-lv een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het Platform als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het Platform wordt beheerd door de Webredacteur van ASD-lv, hierna te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder herhaaldelijk misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie. Om je te registreren op …… dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief emailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan het forumbeheer………Het gebruik van anonieme gebruikersnamen is niet toegestaan.

Plichten gebruikers. De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder en gebruiker ontvangt hiervoor een blokkade.

Wat is niet toegestaan op het Platform van de ASD-lv?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun seksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, emails, WhatsApp gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

g. Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Het Platform is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:  Oproepen met een (verkapte) reclame uiting  Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes  Oproepen waarin een website gepromoot wordt

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een blokkade uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende blokkadesysteem gehanteerd: o waarschuwing  o 24 uur o 48 uur o een week o permaban alleen bij ernstige misdragingen en spam

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het Platform dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of blokkade kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

Wanneer je geblokkeerd wordt zal de beheerder hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de beheerder van ASD-lv. Het standpunt van de beheerder is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen? Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de beheerder, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken via adviesraadsociaaldomein@oss.nl. 

Aansprakelijkheid 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. De ASD-lv is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website van ASD-lv. 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie die op ASD-lv wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 3. De Adviesraad is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website ASD-lv geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. De ASD kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Copyright. De ASD-lv behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. 

Minderjarigen Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan het Platform onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De Adviesraad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn