Ons advieswerk

We adviseren het college van B en W over ‘Jeugd’, ‘Zorg’ en ‘Werk & Inkomen’ met als doel een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein te bevorderen. Het gaat hierbij met name om beleid dat te maken heeft met de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Voorafgaand aan advisering aan B en W spreken we met de betrokken beleidsambtenaren.

De uitgangspunten zijn dat iedereen in Leidschendam-Voorburg meetelt en mee kan doen, gezond en veilig kan opgroeien en dat iedereen in deze gemeente zich maximaal kan ontwikkelen. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd, en inwoners kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en zelfstandig functioneren.

We adviseren volgens de beoordelingscriteria:

Onze adviezen zijn na te lezen op deze website. Bij ons advieswerk betrekken wij de ambities van de gemeente Leidschendam-Voorburg die zijn omschreven in het document Aanscherping Sociaal Kompas – november 2021.

Wettelijke achtergrond voor ons advieswerk:

Gemeenten zijn verplicht om ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, te betrekken bij de uitvoering van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. In Leidschendam-Voorburg vervult de Adviesraad Sociaal Domein deze taak wat is vastgelegd in de Verordening. Onze raad bestaat momenteel uit 14 inwoners die bereid zijn om beleid van onze gemeente ten aanzien van deze wetten te beoordelen en daar waar nodig van advies te voorzien. Gemiddeld brengen wij 15-20 adviezen per jaar uit. Ongeveer 80% hiervan wordt opgevolgd.

De Verordening voor de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg is gebaseerd op de volgende artikelen:

Artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
Artikel 47 van de Participatiewet.
Artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).
Artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).
Artikel 2.10 van de Jeugdwet.
Artikel 15.6 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning LV 2016.