Wie zijn de leden?

De gehele ASD komt eens per maand bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden op deze site en in Het Krantje in de Gemeenterubriek gepubliceerd.

Wij werken vanuit drie inhoudelijke vakgroepen: Jeugd, Zorg en Werk & Inkomen. Deze vakgroepen adviseren specifiek op beleid dat hun vakgroep aangaat. Er zijn ook thema’s in het Sociaal Domein waarvoor alle vakgroepen aan het advies bijdragen; de vakgroepoverstijgende onderwerpen.

Algemene zaken

Voorzitter ASD
Hanni van Waasdijk
Vanuit mijn welzijnsachtergrond voel ik mij altijd zeer betrokken bij mensen die ondersteuning nodig hebben en vanuit deze rol kan ik een goede bijdrage leveren.

Jeugd

Voorzitter vakgroep Jeugd
Lia Bleijs
Sinds 1975 woon ik in Leidschendam. Vanuit mijn achtergrond als stafmedewerker bij diverse uitvoeringsinstanties en als wijkverpleegkundige kwam ik steeds meer in aanraking met overheidsbeleid. Ik vind het van belang om hierin een andere stem te laten horen: de stem van de uitvoerende partij c.q. de dagelijkse praktijk, en van daaruit gevraagd en ongevraagd te adviseren op het opgestelde beleid. Ik ben ervaren in het maken van analyses en opstellen en interpreteren van rapportages. Alle opgedane kennis zet ik graag in voor de Adviesraad.
Judith Allen
Sinds 2007 woon ik met veel plezier in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Betrokkenheid van burgers bij de gemeente waarin ze wonen vind ik heel waardevol. Daarom heb ik mij aangemeld voor de Adviesraad Sociaal Domein, Vakgroep Jeugd van onze gemeente. Wat vindt onze jeugd belangrijk en hoe zorgen we ervoor dat de stem van onze jeugd goed vertegenwoordigd wordt? Hier zet ik mij graag voor in!
Margreet de Jong
Sinds mijn 18e jaar ben ik woonachtig in Voorburg-West. Sindsdien ben ik werkzaam in de gezondheidszorg en ruim 30 jaar actief in de wijkverpleging.  Door deel te nemen aan de adviesraad wil ik mijn steentje bijdragen om de burgers te ondersteunen en mijn kennis van het sociale en medische domein in te zetten.
Frederiek Muller
Met veel plezier woon ik al ruim 5 jaar in deze gemeente. Tijdens mijn werk elders in het land heb ik te maken met families die het moeilijk hebben. Dat kan gaan om probleemgedrag, echtscheiding, dreigende uithuisplaatsing, middelengebruik en veel meer. Altijd is het behulpzaam om het brede sociale netwerk in te schakelen. De gemeente kan daarbij helpen. Uiteindelijk is het de jeugd die vooral ondersteuning verdient, ook van de Adviesraad.
Lees meer informatie over vakgroep jeugd >

Werk & Inkomen

Voorzitter vakgroep Werk & Inkomen
Regina van der Beek
Mijn werkterrein was Personeel en Organisatie. Daar kreeg ik ook te maken met mensen die zich minder makkelijk op de arbeidsmarkt bewegen. Ik wil nog graag maatschappelijk betrokken zijn. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wil ik graag bijdragen aan verantwoord beleid en goede voorzieningen om voor inwoners de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken.
Robert Hoeksema
Door mijn kennis en expertise in te brengen in de Adviesraad probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de sociale cohesie binnen de gemeente waar ik met veel plezier woonachtig ben.
Hans van der Geest
Ik wil mij graag inzetten en mijn kennis en ervaring gebruiken om beleid in het sociale domein en uitvoerbaarheid daarvan kritisch te beschouwen en vanuit inwonersperspectief concrete adviezen aan te dragen.
Michelle Roelofsen
Alhoewel heel veel goed is geregeld in deze mooie gemeente, zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Beleid moet immers juist die inwoners raken die meer moeite hebben met erom vragen. Met mijn achtergrond in onder andere het sociaal domein op lokaal niveau probeer ik nieuwe en andere inzichten te brengen op huidig beleid en voorstellen. Dit doe ik vanuit een breed perspectief en met veel plezier en enthousiasme.
Bas Theewis
Ik woon al 30 jaar met plezier in Leidschendam. De unieke en onafhankelijke positie van de Adviesraad is erg belangrijk. Een goede relatie met de gemeente juich ik van harte toe, echter een Adviesraad die de vinger aan de pols houdt, kan een positieve uitwerking hebben. Met enthousiasme wil ik dan ook mijn kennis en ervaring inzetten als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
Lees meer informatie over vakgroep werk en inkomen >

Zorg

Rico Monasso
Voorzitter vakgroep Zorg
Rico Monasso
Samenleven in Leidschendam-Voorburg betekent naar mijn mening ook samen zorgen dat niemand in onze gemeente buiten de boot valt. Een bijdrage leveren aan een zorgzaam gemeentelijk beleid, waar alle inwoners ertoe doen, vormt mijn motivatie om in de adviesraad actief te zijn.
Henk Marius
Het Sociaal Domein is voor de kiezers en dus voor de politiek weinig “sexy”. Daarom van belang dat dit aspect extra aandacht behoeft. Graag draag ik eraan bij dat de belangen van de lichamelijk, geestelijk en financieel minder bedeelden in de gaten gehouden worden; en de gemeente bij de les.
Margaret Zeeman
Ik wil mijn kennis en ervaring inzetten voor de kwetsbare mensen in onze gemeente. Het is helemaal mooi als het lukt om met onze adviezen de afstand tussen gemeente en inwoners te verkleinen.
Marga Lipman
Het sociaal domein is complex en ondoorzichtig. Als zzp-er rondom mantelzorg heb ik te maken met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben: ouderen – gezinnen – mensen met een beperking. Mijn kennis en ervaring zet ik graag in om de belangen te behartigen voor deze doelgroep in mijn gemeente. Hierbij met name lettend op het voorkómen van willekeur en mensen die tussen wal en schip dreigen te raken door de bestaande wetgeving.
Jacqueline Zaat
Leidschendam-Voorburg, ik ben er geboren en woon er inmiddels, met veel plezier, ruim 40 jaar. Ik besef dat het niet altijd met alle inwoners goed gaat. Daar zit mijn motivatie om lid te worden van de Adviesraad. Na vele jaren werken voor de Rijksoverheid, onder andere als bedrijfsmaatschappelijk werker, zet ik nu mijn kennis, ervaring en expertise graag in voor de inwoners van onze gemeente met als doel de zorg in onze gemeente op peil te houden, en waar nodig te verbeteren.
Hannah Folten
De afgelopen jaren heb ik de complexiteit en vraagstukken in de wijk zien toenemen, onder andere door aangepast beleid. In de praktijk kan dat ervoor zorgen dat mensen tussen wal en schip vallen. Deze trends signaleer ik en deze maak ik ook graag kenbaar bij de passende partijen. Bij de adviesraad lever ik een bijdrage door actief en benaderbaar te zijn voor het opvangen van signalen, waarbij ik meedenk wat er wel passend zou kunnen zijn.
Lees meer informatie over vakgroep zorg >

Secretaris

Secretaris
Annet Rijs
secretaris@asdlv.nl
De secretaris is géén lid van de Adviesraad Sociaal Domein.